Street View & Bahavioural Adds

Bart van der Sloot

Street View, cookies & Behavioural Advertising

Bart van der Sloot heeft veelvuldig gepubliceerd op het gebied van Google Street View en gerelateerde diensten. Privacy in het publieke domein is een complex en lastig vraagstuk waarover veel onduidelijkheid bestaat. Daarnaast heeft hij meegeschreven aan een rapport aan de Nederlandse overheid met betrekking tot de implementatie van de nieuwe cookie-regels uit Europa, nadat de e-Privacy Richtlijn was herzien. Ook heeft hij diverse publicaties geschreven over de regulering van behavioural advertising en targeting, do not track initiatieven en cookie-muren.


Artikel over de regulering van cookies in Nederland.


Dit artikel heeft als doel de belangrijkste bevindingen van een studie voor de Nederlandse regelgevende instantie voor de telecommunicatiesector genaamd OPTA te rapporteren. Die studie onderzocht hoe de nieuwe Europese ''cookie-regels'' in de ePrivacy-richtlijn van invloed zijn op behavioural advertising via het opslaan en uitlezen van cookies.

 

Het artikel identificeert de belangrijkste dilemma's bij de implementatie van de nieuwe Europese regels. De Nederlandse praktijk biedt een waardevolle realitycheck, ook voor andere jurisdicties. Al voor de wijziging van de richtlijn had Nederland een opt-in systeem. Uit de Nederlandse ervaring kunnen belangrijke lessen worden getrokken, ook voor andere Europese landen.


Download het artikel hier.

Sinds een aantal jaren is behavioural targeting sterk in opkomst. Door het gedrag van internetgebruikers te volgen en te analyseren, kan reclame worden gegenereerd op basis van persoonlijke voorkeuren.Hiertoe worden cookies geplaatst op de computers van internetgebruikers, kleine tekstbestandjes die surfgedrag kunnen registreren. Aangezien deze reclame op persoonlijke voorkeur en is gebaseerd, is zij effectiever en vertegenwoordigt derhalve een grotere economische waarde. Al sinds de opkomst van dit fenomeen wordt er op het privacyschendende karakter van deze reclametechniek gewezen.

Dit artikel geeft een overzicht van de kritiek die in de loop der jaren is geuit op het plaatsen van cookies en het gebruik van de verkregen gegevens voor behavioural targeting. De stelling is dat de opgeworpen argumenten onvoldoende reden geven om aan te nemen dat er een inherente privacyschending met dit fenomeen is gemoeid, maar dat er daarentegen overduidelijk een dataprotectieprobleem aan is gelieerd. Uit dit laatste vloeit wel een afgeleid privacyprobleem voort.


Download het artikel hier

Hoofdstuk in een boek over informatierechtelijke vraagstukken ten aanzien van Google. Dit hoofdstuk bespreekt de privacy- en gegevensbeschermingsrechtelijke vraagstukken.


In dit hoofdstuk wordt de wisselwerking tussen de Europese regeling voor de bescherming van persoonsgegevens en twee specifieke Google-diensten, Interest Based Advertising en Google Street View, besproken.

 

Het hoofdstuk beoordeelt eerst de toepasselijkheid van het gegevensbeschermingsrecht, vervolgens de vraag naar verantwoordelijkheden, de beginselen met betrekking tot de kwaliteit van de gegevens, de vraag of er een legitiem doel is voor de gegevensverwerking en ten slotte het transparantiebeginsel in verband met de rechten van de betrokkene. De conclusie is dat niet alle aspecten van de diensten gemakkelijk te verenigen zijn met de eisen van het gegevensbeschermingsrecht.


Koop het hoofdstuk hier of download een draft  hier.

De Onafhankelijke Post en Telecom Autoriteit (OPTA) heeft TNO en IViR gevraagd te
onderzoeken wat deze nieuwe juridische situatie betekent voor het aanbieden van
behavioural advertising via het plaatsen en lezen van cookies. Hierbij moet worden
opgemerkt dat de gewijzigde richtlijn weliswaar de wijze waarop cookies worden geplaatst
reguleert, maar dat het plaatsen van een cookie als zodanig nog niet betekent dat
behavioural advertising plaatsvindt, en andersom, dat behavioural advertising altijd geschiedt door het plaatsen en ‘lezen’ van cookies. De voorliggende rapportage presenteert de uitkomsten van dit onderzoek. Het geeft een indicatie van de huidige praktijksituatie van het gebruik van cookies ten behoeve van behavioural advertising en identificeert de meest belangrijke kwesties en openstaande vragen die spelen met betrekking tot de huidige en nieuwe wetgeving. Het onderzoek maakt duidelijk dat er nog een lange weg te gaan is naar een succesvolle implementatie van de nieuwe wetgeving.


 

Download het rapport hier.

Andere Wetenschappelijke Publicaties


Artikel over Google Street ViewDownload het artikel hier

Artikel over Google Street ViewDownload het artikel hier

Artikel Google Street ViewDownload het artikel hier

Google's dead end: analysis of Google Street View


Koop het artikel hier