Open Data & Hergebruik van Data

Bart van der Sloot

Open Data & Hergebuik van Overheidsinformatie

Bart van der Sloot is expert op het gebied van Data en het Hergebruik van Publieke Sector Informatie. In het verleden was hij betrokken bij een project voor de Europese Commissie en heeft hij in die hoedanigheid meegeschreven aan een advies betreffende de herziening van de PSI Richtlijn. Daarnaast heeft hij een rapport geschreven over het hergebruik van data van het CBS. Ook is er een aantal wetenschappelijke publicaties over deze onderwerpen verschenen. 


Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzamelt en analyseert enorm veel gegevens over de Nederlandse bevolking en de samenleving.

 

Geautoriseerde instellingen kunnen zelf onderzoek doen met behulp van microdatasets van het CBS. Microdata zijn koppelbare gegevens op het niveau van personen, bedrijven en adressen, die onder strikte voorwaarden beschikbaar kunnen worden gesteld aan onderzoekers voor statistisch onderzoek. Om toegang te krijgen voor onderzoeksdoeleinden dient de instelling of persoon een aanvraagformulier voor het onderzoeksproject en een sjabloon voor het onderzoeksvoorstel in te vullen en in te dienen. De volledige resultaten van het onderzoek moeten direct beschikbaar worden gesteld aan geïnteresseerden, in de regel zonder kosten.

 

Samen met collega’s van de Universiteit Leiden en de Universiteit Delft heb ik geanalyseerd in hoeverre het Microdata programma in strijd is met het recht op privacy, institutionele integriteit en maatschappelijk vertrouwen. Het eindrapport moet nog online worden gepubliceerd.

Al decennia kent Nederland wetgeving op het gebied van de openbaarheid van informatie. Deze regels hebben ten doel overheidsmacht transparant en democratische controle mogelijk te maken. Onlangs is nieuwe regelgeving aangenomen door de Eerste Kamer. De Wet hergebruik overheidsinformatie ziet tevens op
openbaarheid van overheidsinformatie, maar kent een fundamenteel ander doel dan voorgaande wetgeving.
Niet de democratie of de controle op de macht staat centraal, maar de commerciële exploitatie van overheidsinformatie door private ondernemingen. Dit brengt met zich dat de wetgeving een fundamenteel ander karakter krijgt, dat de overheid gegevens over burgers aan derden geeft zonder te weten waarvoor deze worden gebruikt en dat het sociaal contract tussen overheid en burger onder druk komt te staan.


Download het artikel hier


Het ter beschikking stellen van overheidsinformatie voor hergebruik is een van de prioriteiten op de digitale agenda van de Europese Commissie. Het doel van het thematische LAPSI 2.0-netwerk is de resterende wettelijke belemmeringen voor de toegang tot en het hergebruik van overheidsinformatie op de Europese datamarkt in kaart te brengen en maatregelen en instrumenten aan te reiken om deze belemmeringen op te lossen of te verminderen. LAPSI 2.0 brengt academische deskundigen en belanghebbenden uit de publieke en private sector samen om duidelijke inzichten te verschaffen aangaande de resterende juridische obstakels met betrekking tot de toegang tot gegevens, gegevensbescherming, intellectuele-eigendomsrechten en mededinging.

 

Ik ben medeauteur van een rapport over het recht op privacy en gegevensbescherming met betrekking tot het hergebruik van overheidsinformatie. Download het rapport hier.


De meeste overheidsdocumenten bevatten persoonsgegevens, gezien het feit dat de definitie van persoonsgegevens tamelijk alomvattend is. De Richtlijn hergebruik overheidsinformatie stelt dat het hergebruik van Public Sector Information (PSI) volledig in overeenstemming moet zijn met het gegevensbeschermingsrecht. Dat betekent dat zowel overheidsinstellingen als hergebruikers zich aan de voorwaarden uit de AVG moeten houden. Dit artikel analyseert deze verplichtingen en doet een vrij radicaal voorstel: laat burgers hun eigen data verkopen, zodat zij in ieder geval deelgenoot worden van de economische meerwaarde die hun data genereert.


Download het artikel hier


Andere Wetenschappelijke Publicaties