Mass Surveillance & de Noodtoestand

Bart van der Sloot is afgestudeerd op het gebied van staatsnoodrecht. Dit is sindsdien een werkveld geleven. Hij heeft onder meer een standaardartikel geschreven over de interpretatie van de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aangaande de toepassing van artikel 15 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, waarin de noodtoestand is geregeld. Hij heeft ook diverse publicaties geschreven over de regulering van inlichtingendiensten, mass suveillance en predictive policing.

Dit artikel analyseert de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aangaande klachten die betrekking hebben op het recht op privacy in mass suveillance zaken.


"Human rights protect humans. This seemingly uncontroversial axiom might become quintessential over time, especially with regard to the right to privacy. Article 8 of the European Convention on Human Rights grants natural persons a right to complain, in order to protect their individual interests, such as those related to personal freedom, human dignity and individual autonomy. With Big Data processes, however, individuals are mostly unaware that their personal data are gathered and processed and even if they are, they are often unable to substantiate their specific individual interest in these large data gathering systems."


Koop het hoofdstuk hier of download een draft hier


Dit artikel bevat een vrijwel volledige overzicht van de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ten aanzien van artikel 15 van het Europees Vedrag van de Rechten van de Mens, waarin de noodtoestand is geregeld.


Deze doctrine houdt in dat het gewone recht tijdelijk kan worden uitgezonderd in tijden van oorlog of vergelijkbare nood, om zodoende de staat en zijn rechtsorde doeltreffend te kunnen beschermen. Aangezien er van een aantal zeer fundamentele rechten kan worden afgeweken en het staatsnoodrecht historisch gezien vaak is misbruikt door totalitaire regimes is er voor gekozen dit recht ook in het EVRM op te nemen, om de inzet daarvan door nationale overheden aan Europees toezicht te kunnen onderwerpen. Een analyse van de jurisprudentie laat echter zien dat dit toezicht geleidelijk aan steeds meer is verwaterd.


Download het Nederlandstalige artikel hier. Koop  de Engelstalige herbewerking van het artikel hier of een draft daarvan hier.


Dit artikel bespreekt een voorstel voor de hervorming van het recht op privacy in het licht van de onhullingen van Snowden.



De recente NSA-affaire heeft een brede technologische ontwikkeling blootgelegd waarin zeer grote hoeveelheden persoonsgegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt, zonder dat dit een vooraf en helder bepaald doel heeft. Alhoewel dit evidente privacyproblemen met zich meebrengt, lijken de meeste privacydoctrines, waarvan in Europa de belangrijkste artikel 8 EVRM is, niet toegesneden op deze nieuwe ontwikkeling.




Download het Engelstalige artikel hier, het Nederlandstalige artikel hier en een Nederlandse herbewerking voor een filosofisch tijdschrift hier.


Het Living Lab is een relatief nieuw fenomeen dat zijn oorsprong vindt in de Verenigde Staten en sinds kort zijn opmars maakt in Europa en Nederland. Een Living Lab is een ruimte – soms een stad, soms een wijk, soms een huis – die is aangewezen als experimenteergebied. Wetenschappers, in samenwerking met overheden en bedrijven, mogen in zo’n gebied experimenten uitvoeren op personen die zich daar ophouden of begeven. Dergelijke experimenten beogen doorgaans sociale of maatschappelijke problemen aan te pakken,

zoals verkeersopstoppingen, sociale onveiligheid of energieverbruik. Dit gebeurt door het verzamelen van gegevens over burgers, waaruit gedragspatronen worden gedestilleerd. Op basis hiervan wordt vervolgens hun gedrag beïnvloed, om zodoende de problemen te verhelpen of te mitigeren. Dit roept een aantal ethische en juridische vragen op. Drie daarvan zullen hier worden besproken.


Download het artikel hier.

Andere Wetenschappelijke Publicaties


Analyse van de zaak Schrems


Download het stukje hier

Advies aan de regering over regulering van Big Data


Koop het boek hier of download het hier


Rapport over de noodtoestand in het Nederlandse recht


Download het rapport hier

Stukje over inlichtingendiensten



Download het stukje hier