EPGs & e-Boeken

Bart van der Sloot heeft meerdere werken geschreven over de regulering van Elektronische Programmagidsen, e-Boeken, Must-Carry verplichtingen, de digitalisering van Radio en Televisie en het algemene juridische regime omtrent audiovisuele mediadiensten. Enkele van deze studies en artikelen zijn hieronder te raadplegen.

Dit rapport betreffent de vaste boekenprijs in Nederland


Sinds 2005 kent Nederland een wettelijke vaste prijs voor gedrukte boeken in de Nederlandse en Friese taal. Uitgevers zijn verplicht om voor nieuwe boeken een verkoopprijs vast te stellen waar alle verkopers zich aan moeten houden.


De vaste prijs geldt voor onbepaalde duur, maar na een half jaar mag de uitgever de vaste prijs aanpassen en na een jaar mag hij besluiten de vaste prijs op te heffen.


De Wet op de vaste boekenprijs (Wvbp) beoogt op deze wijze bij te dragen aan een pluriform titelaanbod, de brede beschikbaarheid van het boek en publieksparticipatie (koop- en leesgedrag)


Download het Nederlandstalige rapport hier of het Engelstalige rapport hier.

Rapport over audio-visual media


Een belangrijke doelstelling van het mediabeleid is het garanderen van toegang tot een betaalbaar en pluriform audiovisueel media-aanbod voor alle burgers in Nederland. Veranderingen in de markt voor distributie van (digitale) televisie en audiovisuele content roepen de vraag op welke obstakels zich daar nu en in de nabije toekomst kunnen voordoen, waar de overheid in haar beleid op in zou moeten spelen. Om deze vragen te beantwoorden, brengt het onderzoek trends in aanbod, gebruik en distributie van omroep en andere audiovisuele diensten in kaart. Het onderzoek identificeert de obstakels voor de toegang tot een betaalbaar en pluriform aanbod voor burgers enerzijds en anderzijds voor toegang tot distributienetwerken voor aanbieders van televisie en audiovisuele diensten.


Download het rapport hier

Dit artikel bespreekt de regulering van Elektronische Programmagidsen in Europa.


De overgang van analoge naar digitale televisie en programma-aanbod heeft grote consequenties gehad voor het televisielandschap en de regulering daarvan. Waar er aanvankelijk schaarste bestond, daar geldt thans een overdaad in aanbod. Dit heeft twee belangrijke gevolgen teweeggebracht. Ten eerste is zowel de mogelijkheid als de legitimatie van de Staat om over te gaan tot mediaregulering, onder andere in verband met kwaliteit en pluriformiteit, onder druk komen te staan, daar deze aanvankelijk juist was gestoeld op de eerlijke verdeling van de schaarse etherruimte. Ten tweede wordt de consument geconfronteerd met een overdaad aan digitale zenders, waarvan het tijdrovend kan zijn het kaf van het koren te scheiden en te bepalen welke van de aangeboden programma’s het best bij de persoonlijke interesses aansluit.


Download het Nederlandstalige artikel hier en een Engelstalige herbewerking hier.

Dit artikel bespreekt de Must-carry verplichtingen in de Europese Unie.


"The first must-carry rules date back to 1990, the time when space on analogue broadcasting networks was limited and when supply grew quickly due to the introduction of private broadcasters. To ensure that channels of general interest would still be transmitted, countries introduced rules to regulate the scarcely available cable capacity.


The major reason for introducing these must-carry rules was to guarantee access to public service broadcasting and ensure a diverse choice of programmes. The option in the European regulatory framework of reserving distribution capacity for selected channels, is characterised by its technology-neutral formulation."


Download het artikel hier.

Andere Wetenschappelijke Publicaties


Due prominence regels voor EPGs in EuropaKoop het artikel hier

De regulering van platformen als Second Life 


Download het artikel hier

How Television went Ditigal in the Netherlands


Download het hoofdstuk hier

Privacyrechten van avatarsDownload het artikel hier