Data Protectie & Gegevensdoorvoer

Met de onlangs aangenomen Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op termijn de hudigie Richtlijn bescherming persoonsgegevens zal vervangen, verandert het gegevensbeschermingsrecht snel. Nieuwe rechten worden geintroduceerd, zoals het recht om vergeten te worden, het dataportabiliteitsrecht en het recht om tegen profiling te verzetten; ruimere plichten voor data controllers zijn aangenomen, zoals de plicht een Data Protection Officer aan te stellen, om Data Protection Impact Assessements te volrekken en melding te doen in het geval van datalekken. Er zijn hoge boetes voor het geval van een schending van de nieuwe gegevensbeschermingsregels. Tegelijkertijd zijn er ook grote veranderingen ten aanzien van transnationale gegevensdoorvoer, met name met betrekking tot de stromen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten.

Dit artikel bespreekt in hoeverre rechtspersonen een beroep op het recht op privacy en gegevensbescherming kunnen doen in Europa.

 

"Privacy and data protection rules are usually said to protect the individual against intrusive governments and nosy companies. These rights guarantee the individual’s freedom, personal autonomy and human dignity, among others. More and more, however, legal persons are also allowed to invoke the rights to privacy and data protection.

 

Prima facie, it seems difficult to reconcile this trend with the standard interpretation of those rights, as legal persons do not enjoy freedom, personal autonomy or human dignity and it seems uncertain why business interests should be protected under privacy and data protection rules. On second thoughts, however, it appears rather unproblematic."

 

Koop het artikel hier of download een draft hier

Dit artikel geeft een vrij volledig overzicht van de verschillende evaluaties van de WBP.

 

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is één van de belangrijkste wetten ten aanzien van privacy in Nederland. Echter, al voor haar inwerkingtreding in 2001 is zij aan kritiek onderhevig en wordt zij op een aantal punten als inadequaat beschouwd. Niet alleenindejurisprudentieendewetenschappelijkeliteratuur zijn knelpunten opgeworpen, ook zijn de wet en de daarmee geïmplementeerde Europese Privacyrichtlijn meerdere malen aan een evaluatie onderworpen.

 

In Nederland loopt dit evaluatieproces tot een einde nu het kabinet zijn plan van aan pak heeft gepresenteerd. Dit artikel beoogt een overzicht te geven van de belangrijkste knel- en discussiepunten die de afgelopen jaren de revue zijn gepasseerd en te beschouwen in hoeverre de kabinetsplannen hiervoor een oplossing aandienen.

 

Download het artikel hier.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming in gewonemensentaal is een gids voor iedereen die geïnteresseerd is in de veelbesproken regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze wet, die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is, heeft de Europese Unie nauwgezet beschreven wat je wel en niet mag doen met gegevens over anderen. Op een schending van die regels staan boetes van maximaal 20 miljoen euro.

 

Dit boek legt uit wat de belangrijkste plichten zijn van personen en organisaties die gegevens over anderen verwerken, zoals het treffen van technische veiligheidsmaatregelen, het doen van een impact assessment en het registreren van alle dataverwerkingsprocessen binnen de organisatie. Tevens bespreekt het welke rechten burgers hebben over wie gegevens worden verwerkt, zoals het recht om vergeten te worden, het recht op inzage en het recht om bezwaar te maken.

 

Klik hier om te bestellen.

Dit artikel geeft een kritische bespreking van de rol van het individu, zijn belangen en rechten en het begrip informed consent in het Europese gegevensbeschermingsrecht.

 

 

"The Regulation intorudces a number of specific obligations and rights in order to protect the interests of the citizen and consumer and provides far-reaching powers for governmental agencies to enforce these rules.

 

 

However, not only is this directly against the original purpose of and ratio behind data protection rules, moreover, an increased emphasis on consumer interests and rights to control personal data seems an inadequate tool for solving the current problems involved with Big Data."

 

Koop het artikel hier of download een draft hier

Andere Wetenschappelijke Publicaties

 

De amendementen van Richtlijn Burgerrechten op de e-Privacyrichtlijn

 

Download het artikel hier

 

Google en het gegevensbeschermingsrecht

 

Koop hoofdstuk hier of download een draft hier

 

Hoofdstuk over het dataminimalisatie beginsel in Europa

 

Koop hoofdstuk hier of download een draft hier

De zaak Schrems v. Data Protection Commissioner

 

Download het artikel hier

 

Legal fundamentalism: is data protection really a fundamental right?

 

Download hier of koop het hoofdstuk hier.

 

 

 

De nieuwe rechten in Algemene Verordening Gegevensbescherming

 

Download het artikel hier

 

European Data Protection Law Review

 

Voor toegang tot het laatste nummer, klik hier.

Je geld of je gegevens:

privacybescherming of gratis internetdiensten

 

Download het artikel hier