Big Data, Open Data & Hergebruik

Bart van der Sloot is expert op het gebied van Big Data, Open Data en het Hergebruik van Publieke Sector Informatie. Als medewerker van de Wetenschappelijke Raad van Regeringsbeleid heeft hij een boek over Big Data geëdit, meegeschreven aan een advies aan de regering over de regulering van Big Data en een internationaal, rechtsvergelijkend onderzoek uitgevoerd. In vervolg daarop was hij kernauteur van een studie voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid over de noodzakelijke aanpassingen aan het Nederlands recht met het oog op de data-gedreven samenleving. In het verleden was hij ook betrokken bij een project voor de Europese Commissie en heeft hij in die hoedanigheid meegeschreven aan een advies betreffende de herziening van de PSI Richtlijn. Ook is er een aantal wetenschappelijke publicaties op deze onderwerpen verschenen. 


Advies van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid aan de Nederlandse regering over de regulering van Big Data en het gebruik van data binnen de overheid.


De WRR analyseert in dit rapport hoe de Nederlandse overheid Big Data kan gebruiken en richt zich daarbij specifiek op het veiligheidsdomein. Big Data kan volgens de raad uitsluitend vruchten afwerpen als de huidige wet-en regelgeving wordt versterkt om fundamentele rechten en vrijheden te waarborgen. Hiertoe moet de aandacht worden verlegd van het reguleren van het verzamelen van data – het zwaartepunt in de huidige juridische kaders – naar de regulering van en het toezicht op de fases van de analyse en het gebruik van Big Data. Voor de vrijheid en de veiligheid van de burgers doen zich in deze twee fasen van Big Data-processen de grootste kansen én de grootste risico’s voor.


Koop het boek hier of download het hier.

Boek verschenen in de serie elementaire deeltjes.


Big data worden steeds vaker en door steeds meer partijen gebruikt: van adverteerders tot inlichtingendiensten, van de gezondheidszorg tot de belastingdienst.


De wereld is data-gedreven en big data ontketenen volgens velen een revolutie die onze samenleving fundamenteel zal veranderen.


Toch is er nog veel onduidelijk. Wat zijn big data bijvoorbeeld precies en hoe effectief zijn de toepassingen ervan nu echt? En in hoeverre komen onze privacy en vrijheid onder druk te staan?


Koop het boek hier.


Lees recencies van het boek hier en hier.

Onderzoek voor het WODC, onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Kan worden gezien als het vervolgonderzoek op het WRR Big Data rapport.


Big Data en data-gedreven toepassingen vormen een steeds structureler onderdeel van zowel de publieke als de private sector. Als steeds meer processen binnen de overheid data-gedreven worden, dan is het belangrijk een aantal aanpassingen te doen in recht en beleid. In deze studie is bekeken welke aanpassingen voor een betere en stevigere inbedding van Big Data in de Nederlandse publieke sector kunnen zorgen, waarbij algemene en maatschappelijke belangen zijn gewaarborgd, belanghebbenden op een effectieve wijze hun recht kunnen halen en de principes van procedurele rechtvaardigheid en procesrechtelijke randvoorwaarden een volwassen positie innemen. 


Download het rapport hier.


De WRR-Verkenning Exploring the Boundaries of Big Data analyseert het fenomeen Big Data vanuit verschillende wetenschappelijke perspectieven en presenteert bouwstenen voor een regulatief kader voor Big Data.


De publicatie is uitgebracht onder redactie van Bart van der Sloot, Dennis Broeders en Erik Schrijvers.


De verkenning vormt een achtergrondstudie bij het WRR-Rapport Big Data in een vrije en veilige samenleving.


De bundel bevat bijdragen van Robin M. Bayley en Colin J. Bennett, Rosamunde van Brakel, Gemma Galdon Clavell, Seda Gürses en Bart Preneel, Paul De Hert en Hans Lammerant, Bart van der Sloot, Joris van Hoboken, Sander Klous, Philipp Richter en Alexander Roßnagel.Koop het boek hier of download het hier

Andere Wetenschappelijke Publicaties


Is the Human Rights Framework Still Fit for the Big Data Era?


Koop het hoofdstuk hier of download een draft hierHow to assess privacy violations in the age of Big Data? 


Koop het artikel hier of download een draft hier

Van openbaarheid naar hergebruik van overheidsinformatie


Download het artikel hier


WRR Working Paper met een internationale rechtsvergelijking. 


Download het raport hier, of een spin-off hier.

De relatie tussen de PSI Richtlijn en de Richtlijn bescherming persoonsgegevens.


Download het rapport hier.


Privacy as personality right: ulterior interests in the age of Big Data


Download het artikel hier


Public sector information & data protectionDownload het artikel hier